Vedtægter for beboerforeningen 4912

 

1. Foreningens navn er Beboerforeningen 4912.

 

2. Foreningens hjemsted er 4912 området i Lolland Kommune. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at varetage beboernes interesser og skabe et godt miljø i området.

 

3. Alle, der er fyldt 18 år, kan optages som medlemmer.
 

4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves én gang årligt.

 

5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Der indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen. I ulige år vælges 4 medlemmer, i lige 3 medlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

9.Valg af revisor, samt 1 suppleant, for 2 år ad gangen.

10. Eventuelt.

 

 

8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæringen.

 

9. Til vedtagelse på generalforsamlingen kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ved personvalg gælder almindelig stemmeflerhed.

 

10. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

 

11.Foreningen regnskab følger kalenderåret og skal foreligge til godkendelse på den

årlige generalforsamling.

 

12. Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker dette og kun  på en ekstraordinær generalforsamling. Den opløsende forsamling træffer bestemmelse om, på hvilken måde foreningens evt. formue skal komme borgerne i 4912 området til gode.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 11. april 2005