Menu:

 • Kalender
 • Set & sket
 • Nyt fra 4912  Juni 2012

   

  D. 26. marts deltog to personer fra beboerforeningens bestyrelse i et dialogmøde vedr. Masterplanen for kultur- og idrætsfaciliteter, som blev afholdt i Ravnsborghallen. Det var på baggrund af Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning om, at der skal indgås dialog med foreningerne – dvs. de foreninger, hvis lokaliteter er lukningstruede pga. ringe stand, ringe benyttelse eller en beliggenhed, som ikke er ved en skole. Alle bygninger og boldbaner var på et skema delt op i grønne, gule og røde felter. De grønne bevares, mens de andre kun kan bevares ved, at tre røde eller to gule slår sig sammen om en bygning. Fra vores område deltog foruden Beboerforeningen 4912 også Sandby Gymnastik Forening. Alle til mødet var røde undtagen Ravnsborghallen, som var grøn, og Saften og Ravnsborghallens og Købelevs gymnastiksale, som var gule, dvs. lidt mindre lukningstruede end de røde. Mødet blev ledet af Kultur- og fritidschef Anne Merethe Møller.

  Det peger således hen mod, at Borgerhuset på Tårsvej bliver nedlagt ved slutningen af året, men intet er sikkert. Vi fik at vide, at vi skulle/kunne slå os sammen med andre foreninger eller aktiviteter, og så kunne to "røde" (lukningstruede lokaliteter) blive "gule" (ikke helt så lukningstruede) eller 3 sammen kunne måske endda blive "grønne" = bevaringsværdige. Vores udgifter var forsvindende små, sammenholdt med de andres, men Anne Merethe Møller sagde, at der var virkelig mange små som os, og til sammen bliver det mange penge. Hun sagde faktisk, at budgettet er på 52 mil. til kulturen og fritiden på Lolland, men at de 30 mil. går til bygninger og boldbaner alene, og så er der ikke meget til overs til indholdet = selve aktiviteterne. Det kan man godt forstå - men det hjælper jo ikke os.

   Skolen var "ikke hendes bord" – og det var hun glad for, kunne vi forstå. Den sag ligger hos Ledelsessekretariatet, sammen med andre bygninger til salg.

   Hvis vi har gode idéer eller forslag om sammenslutninger, kan vi sende dem til kommunen inden 12. maj, og der er ingen afstandsgrænse på 7 km mere, så vi kan ”sagtens” slå os sammen med foreninger i Horslunde eller Købelev eller Nakskov.

   D. 12. april blev generalforsamlingen vel overstået - beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen. Gregers Sundberg, Connie Juul og Lisbeth Petersen blev genvalgt til bestyrelsen, og

  som suppleanter valgtes Flemming Rasmussen og Stig Knudsen.  Lone Byrnild valgtes for 2 år som foreningens revisor med Kirsten Knudsen son suppleant.

  Da foreningen ikke har nogen entrégivende arrangementer, men helt og holdent er baseret på kontingentindbetalinger, kom vi ud af året med et lille underskud. Pengene er brugt til arrangementer til jul, fastelavn, sogneblad, indkøb til Orange Stue og mødeaktivitet.

  Forsamlingen vedtog derfor at hæve kontingentet til 75 kr. pr. person

  Vi håber du/I på trods af stigningen stadig vil støtte os med et kontingent for maj 2012 til maj 2013

  De 75 kr.  kan indbetales over nettet på 73---82189904  (Husk navn og adresse),  hos købmanden i Sandby, eller hos kasserer Steen Grøndahl.  På forhånd tak for dit bidrag.

  Under punktet Eventuelt blev mange ting foreslået, som gav håb for fremtiden og tro på, at det rundt omkring stadig spirer og gror i 4912- området. Vi har da også i det forgangne år sporet en stigende interesse for at være med til at rydde op og vedligeholde vore grønne oaser.

  Vi kan anbefale vore medborgere at lægge vandreturen ned omkring gederne på Kildevangsengen, hvor Ib Jensen sørger for, at der er en fin sti at gå på. Glæd jer over, hvor flot Stig Knudsen og Allan Hansen holder området ved mindestenen, eller tag naboen under armen og nyd, hvor smukt der er blevet ved branddammen på Bagerstrædet, efter at Jens Olsen har været på spil. Christel og Lis holder efter bedste evne det grønne område på Stationsalléen,  og Gregers vander blomsterne  på Tårsvej.

  Også ros til Park og Vej, som har været rigtig flinke til at holde græsset nede.

  Beboerforeningen har her i foråret ansøgt om at få del i kommunens pulje til renholdelse af Lolland kommune og havde set frem til et mindre tilskud til det arbejde, der bliver udført af frivillige.

  Desværre var der alt for mange ansøgere, så vi fik afslag.  Vi prøver igen til næste år og glædes over, at så mange gerne vil gøre en indsats for lokalsamfundene.

   

  D. 22. april. deltog 12 friske personer fra Sandby i   Dansk naturfredning og  REFA`s landsindsamling af skrald. De fik samlet 10 hele sække med henkastet affald, især dåser og plastik, desværre også en del, der burde have været sendt med dagrenovationen, som vi jo alle betaler til alligevel. Det var især på de tomme grunde og i buskadser, det var galt. Men solen skinnede og flagene vajede, der var nemlig konfirmation i Sandby, så efter 3 timers oprydning kunne kaffen nydes med dejligt hjemmebag, Tak Lissy og alle i andre.  Bestyrelsen for 4912 v./ Lis Pepping
                 

   E-mail: formand@4912.dk 

  E-mail: webmaster@4912.dk